2 กุมภาพันธ์ 2565 | 13:53 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายและบริหารงานฉลากเขียว ครั้งที่ 1/2565

31 มกราคม 2565 ฝ่ายฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายและบริหารงานฉลากเขียว ครั้งที่ 1/2565 เวลา 13.30-15.30 น. โดยออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นประธานในที่ประชุม  ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิและ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) องค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินการในปีที่ผ่านมา และนำเสนอแผนดำเนินงานในปีนี้เพื่อพิจารณาและเสนอแนวทางให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป