21 ตุลาคม 2563 | 17:17 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

ประชุมหารือเตรียมการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอโครงการฉลากเขียว

16 ตุลาคม 2563 ดร.ฉัตรตรี  ภูรัต  ผู้จัดการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  ร่วมประชุมหารือเตรียมการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอโครงการฉลากเขียว  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน  โรจน์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต   อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา (อ. ต้นรัก) อาจารย์ประจำหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพด้านดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน ประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  กูรูที่ปรึกษาด้านดิจิทัล SCB Business Center ธนาคารไทยพาณิชย์  วิทยากรด้านการตลาดดิจิทัล และ คุณณชชน  พชรชัยกุล จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย   ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมบรรพต ชั้น 5 อาคารสถาบันิ่งแวดล้อมไทย