28 ตุลาคม 2563 | 17:41 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์ตู้เย็น ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง ผลิตภัณฑ์ตู้แช่เย็นแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็นแบบถังคว่ำ (ตู้กดน้ำร้อนและน้ำเย็น)

28 ตุลาคม 2563 โครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์ตู้เย็น ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง ผลิตภัณฑ์ตู้แช่เย็นแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็นแบบถังคว่ำ (ตู้กดน้ำร้อนและน้ำเย็น) ณ ห้องคริสตัล ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย ปัญญาวีร์ ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิค รศ.ทวีวัฒน์ สุภารส ประธานคณะอุนกรรมการเทคนิค รศ. ดร.มงคล มงคลวงศ์โรจน์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ คุณโกศล ใจรังษี ผู้เชี่ยวชาญพิศษ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 30 หน่วยงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ และได้มีการนัดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นในร่างดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563