30 ตุลาคม 2563 | 12:34 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

งาน Global Ecolabeling Network, Annual Meeting 2020

26-27 ตุลาคม 2563 งาน Global Ecolabeling Network, Annual Meeting 2020 ได้จัดในรูปแบบการประชุมออนไลน์ โดยมี ดร.ฉัตรตรี ภูรัต และ ดร.ถนอมลาภ รัชรวัตต์ ผู้แทนจากงานฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าร่วมประชุม พร้อมคุณกาญจนา บุญมาก ซึ่งได้นำเสนอผลการศึกษา Impact of Oil-immersed distribution transformer 

การประชุมครั้งนี้ ได้มีการทบทวนทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในอีก​3 ปีข้างหน้า​ และทำงานเชิงรุกให้มากขึ้น พร้อมต้อนรับฉลากสิ่งแวดล้อมเข้าเป็นสมาชิกใหม่จาก 8 องค์กร จากประเทศต่างๆ อาทิ อินโดนีเซีย ศรีลังกา ตุรกี แอฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ สเปน