13 พฤศจิกายน 2563 | 14:08 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียว ครั้งที่ 3/2563

13 พฤศจิกายน 2563 ส่วนงานฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานฉลากเขียว ครั้งที่ 3/2563  เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมธีระ พันธุมวนิช ชั้น 6 อาคารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายาผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นประธานในที่ประชุม และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  คุณนิศากร โฆษิตรัตน์ กรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรมควบคุมมลพิษ  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  สภาหอการหอการค้าแห่งประเทศไทย   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและกระจายเสียง (ประเทศไทย)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)    องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)   

การประชุมครั้งนี้ได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของส่วนงานฉลากเขียวและขออนุมัติประกาศใช้ข้อกำหนดฉลากเขียว จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ คือ 

1. ข้อกำหนดเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ 
2. ข้อกำหนดเครื่องปรับอากาศ
3. ข้อกำหนดตู้เย็น
4. ข้อกำหนด ตู้แช่แสดงสินค้า
5. ข้อกำหนด เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นบริโภค และเครื่องทำน้ำเย็นบริโภค