4 ธันวาคม 2563 | 11:40 น.
ภายใต้โครงการ: Comprehensive Analysis on Green Public Procurement (GPP)

GEN WEBINARS

3 ธันวาคม 2563 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ ดร.ฉัตรตรี ภูรัต ผู้จัดการโครงการฉลากเขียว ร่วมการประชุมออนไลน์ GEN Weinar "Ecolabelling B2B: The Greening of public Procurement" และเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ "Ecolabelling & GPP Experience Sharing" ในการประชุมดังกล่าว โดยมีการนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการดำเนินงานฉลากสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวต่อทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศสมาชิก GEN รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังมีความท้าทายและอุปสรรคในด้านความรู้ของเจ้าหน้าที่จัดซื้อและผู้บริโภค ข้อจำกัดของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม รวมถึงยังขาดความร่วมมือและขาดงบประมาณสนับสนุน  จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง