1 กุมภาพันธ์ 2564 | 14:59 น.

หารือปรับปรุงร่างแนวทางการจัดการการเผาในพื้นที่เพาะปลูกและข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา PM2.5 ในประเทศไทย

1 กุมภาพันธ์ 2564  ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์พัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษและที่ปรึกษาโครงการ และ รศ. ดร.เอ็จ  สโรบล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร พร้อมด้วยคณะนักวิจัยโครงการ ABM ประชุมหารือปรับปรุงร่างแนวทางการจัดการการเผาในพื้นที่เพาะปลูกและข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา PM2.5 ในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนแก้ไขปัญการเผาภาคการเกษตรและลด PM 2.5 สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเตรียมสื่อสารกับ ศกพ. ในระยะต่อไป