24 กันยายน 2563 | 16:21 น.

สัมภาษณ์ ดร.เยาวธีร อัชวังกูล เจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ต่อแนวทางการจัดการเศษวัสดุการเกษตรไปเป็นเชื้อเพลิงพลังงานเพื่อลดและควบคุมการเผาในพื้นที่เพาะปลูก

23 กันยายน 2563 ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา และคณะทำงาน โครงการการพัฒนาแนวทางควบคุมการเผาในพื้นที่เพาะปลูกเพื่อแก้ไขปัญหา PM2.5 ในประเทศไทย   ฝ่ายวิจัยและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  เข้าพบและสัมภาษณ์ ดร.เยาวธีร อัชวังกูล เจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ต่อแนวทางการจัดการเศษวัสดุการเกษตรไปเป็นเชื้อเพลิงพลังงานเพื่อลดและควบคุมการเผาในพื้นที่เพาะปลูก ตลอดจนการจัดทำคู่มือ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในระยะต่อไป