29 กันยายน 2563 | 09:59 น.

สัมภาษณ์ ดร.สมชาย บุญประดับ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการปลูกพืช และ คุณนิลุบล ทวีกุล ผู้เชี่ยวชาญ สวพ.เขต 5 ณ กรมวิชาการเกษตร

28 กันยายน 2563 ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา รศ.ดร.เอ็จ สโรบล ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษและเกษตร และคณะทำงานโครงการการพัฒนาแนวทางควบคุมการเผาในพื้นที่เพาะปลูกเพื่อแก้ไขปัญหา PM2.5 ในประเทศไทย   ฝ่ายวิจัยและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม พบและสัมภาษณ์ ดร.สมชาย บุญประดับ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการปลูกพืช และ คุณนิลุบล ทวีกุล ผู้เชี่ยวชาญ สวพ.เขต 5 ณ กรมวิชาการเกษตร ซึ่งพบว่าโครงสร้างการทำงานองค์กรยังเป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการทำงานและควรมีกลไกทางการเงินเข้าสนับสนุนการดำเนินการลดและควบคุมการเผาในพื้นที่เพาะปลูก