2 ตุลาคม 2563 | 18:32 น.

สัมภาษณ์ ผอ.พงษ์ธร เพียรพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

1 ตุลาคม 2563 คณะทำงานโครงการการพัฒนาแนวทางควบคุมการเผาในพื้นที่เพาะปลูกเพื่อแก้ไขปัญหา PM2.5 ในประเทศไทย   ฝ่ายวิจัยและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  พบและสัมภาษณ์ ผอ.พงษ์ธร เพียรพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อประกอบการศึกษา จัดทำคู่มือ และข้อเสนอเชิงนโยบายควบคุมการเผาเพื่อร่วมแก้ปัญหา PM2.5 ประเทศไทยและเตรียมการจัดเสวนาแนวทางการควบคุมการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในลำดับต่อไป