9 ตุลาคม 2563 | 17:50 น.

พบและสัมภาษณ์  ผอ.ปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และผู้เกี่ยวข้อง ณ กรมส่งเสริมการเกษตร

9 ตุลาคม 2563  ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา   รศ. ดร.เอ็จ สโรบล  ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษและเกษตร และคณะทำงานคณะทำงานโครงการการพัฒนาแนวทางควบคุมการเผาในพื้นที่เพาะปลูกเพื่อแก้ไขปัญหา PM2.5 ในประเทศไทย   ฝ่ายวิจัยและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม   พบและสัมภาษณ์  ผอ.ปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และผู้เกี่ยวข้อง ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ต่อแนวทางการควบคุมการเผาในพื้นที่เพาะปลูก เพื่อจัดทำคู่มือ และข้อเสนอเชิงนโยบายในระยะต่อไป