25 ธันวาคม 2563 | 11:32 น.

การจัดการเผาในพื้นที่เพาะปลูก ร่วมแก้ไขปัญหา PM2.5 ประเทศไทย

23 ธันวาคม 2563 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ Pure-Earth และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานสัมมนาการจัดการเผาในพื้นที่เพาะปลูกและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้การกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและเปิดการสัมนา พร้อมทั้งกล่าวถึง ทิศทางและนโยบายกับการจัดการเผาภาคเกษตรและการแก้ปัญหา PM2.5 พร้อมนำเสนอผลสะท้อนสถานการณ์การจัดการเผาในพื้นที่เป้าหมาย โดย คุณวิลาวรรณ น้อยภา หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการมลพิษ รศ.ดร.เอ็จ สโรบล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและที่ปรึกษาโครงการ  ร่วมดำเนินการเสวนาหัวข้อ "โอกาสและความท้าทายเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีต่อการจัดการเผาในพื้นที่เพาะปลูก" ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมเสนอในรูปแบบความร่วมมือและความสัมพันธ์เชิงบวกแบบ PPP ประชาชน เอกชน และรัฐ ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5 ในระยะต่อไป