9 เมษายน 2564 | 10:47 น.

สร้างความเข้าใจการศึกษาแนวทางการทำนาข้าวที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ในจังหวัดลพบุรี

7 - 8 เมษายน 2564 โครงการศึกษาและจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีและตัวชีวัดความหลากหลายทางชีวภาพในภาคการเกษตร (ABD) โดยคณะผู้ศึกษาได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจการศึกษาแนวทางการทำนาข้าวที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ในจังหวัดลพบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้
กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี และจังหวัดอ่างทอง ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ตามลำดับ โดยมีผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวม 100 ท่าน ซึ่งในการประชุมได้นำเสนอความสำคัญ วัตถุประสงค์ และกระบวนการดำเนินงานสำรวจข้อมูลใน 5 พื้นที่ศึกษา รวมถึงได้นำเสนอผลการสำรวจนกในนาข้าวพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ ใน จ.ลพบุรี และ จ.อ่างทอง ซึ่งพบสำรวจพบนกรวม 33 ชนิด และ 32 ชนิด ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการประชุมถึงแนวทางการทำนาข้าวโดยยึดหลักธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ การไม่เผาตาซัง ฟางข้าว การอนุรักษ์เหยี่ยวและนกที่สำคัญหลายชนิดในนา เพื่อช่วยป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและลดการใช้สารเคมีในนาข้าว เพื่อให้รักษาสมดุลของระบบนิเวศนาข้าว และส่งเสริมสุขภาพที่ดีของเกษตรกรและผู้บริโภคด้วย ซึ่งผลจากการประชุมคณะผู้ศึกษาจะนำไปใช้ในการพัฒนาตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในภาคการเกษตรและสรุปเพื่อจัดทำเอกสารเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีต่อไป