22 มิถุนายน 2564 | 16:18 น.

เวทีนาข้าวกับความหลากหลายทางชีวภาพทางชีวภาพ กรณีศึกษาการผลิตข้าวระบบวนเกษตร จังหวัดมหาสารคาม

22 มิถุนายน 2564 ประชุมสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติที่ดีทำนาข้าวที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายปราโมทย์ วัฒนะ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมออนไลน์ และเกษตรกรในพื้นที่รวม 53 ท่าน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมพิรุณ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 

ประเด็นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เน้นให้ความสำคัญในการทำนาข้าวของเกษตรกร ของจังหวัดมหาสารคาม ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและต้นไม้ใหญ่ ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ลดการเผาหลังการปลูก ซึ่งเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ จากผลดังกล่าว จึงพบความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในนาข้าวหลากหลายชนิด เช่น กบ เขียด หนู นกนักล่าซึ่งมีประโยชน์ต่อเกษตรกรในการช่วยกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชในนาข้าว นอกจากนี้ สิ่งมีชีวิตที่พบในแปลงนา ยังช่วยบ่งชี้ถึงความความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศนาข้าวของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี 

โดยผลจากการประชุมคณะผู้ศึกษาจะนำไปใช้ในการพัฒนาตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในภาคการเกษตรและสรุปเพื่อจัดทำเอกสารเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีต่อไป