23 มิถุนายน 2564 | 18:08 น.

เวทีแลกเปลี่ยนสุดท้าย 1 ใน 5 พื้นที่ศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดี การผลิตข้าวอย่างยั่งยืน กรณีจังหวัดร้อยเอ็ด

23 มิถุนายน 2564 ประชุมสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติที่ดีทำนาข้าวที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมจิตร์ คำสี เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมออนไลน์ และเกษตรกรในพื้นที่รวม 62 ท่าน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จ.ร้อยเอ็ด 

เกษตรกรให้ความสำคัญในทำนาข้าวที่มุ่งเน้นความปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี ยกระดับสู่มาตรฐานข้าวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ยังให้ความสำคัญต่อการทำนาที่ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาแมลงตัวห้ำตัวเบียน ปู ปลา นก และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในนาข้าว และมีข้าวที่ปลอดภัยต่อทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค อีกทั้ง การถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีสู่บุตรหลานและคนรุ่นใหม่ให้เห็นความสำคัญต่อการทำนาข้าวที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์นั้น จะนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนต่อไป  

ผลจากการประชุมคณะผู้ศึกษาจะนำไปใช้ในการพัฒนาตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในภาคการเกษตรและสรุปเพื่อจัดทำเอกสารเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีต่อไป