3 กุมภาพันธ์ 2564 | 16:26 น.

ประชุมขอบเขตและแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญและทีมวิจัยโครงการเรดด์พลัส (REDD+)

3 กุมภาพันธ์ 2564  โครงการ REDD+ จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสแห่งชาติและการประเมินสิ่งแวดล้อมและสังคมระดับยุทธศาสตร์สำหรับกลไกเรดด์พลัสในประเทศไทย (The meeting first experts for Thailand National REDD+ Strategy )  โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา  ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวเปิดการประชุม และคุณเบญจมาส  โชติทอง  ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางวิชาการ  ชี้แจงขอบเขตการทำงานของโครงการ และแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญและทีมวิจัยของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ ห้องประชุมธีระ พันธุมวนิช ชั้น 6 อาคารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย