17 กุมภาพันธ์ 2564 | 15:37 น.

การจัดทำร่างยุทธศาสตร์เรดด์พลัส (REDD+) ประเทศไทย

17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดการประชุมหารือกรอบยุทธศาสตร์เรดด์พลัสของประเทศไทย โครงการจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสของประเทศ และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเชิงยุทธศาสตร์  ซึ่งดำเนินการศึกษาโดยสถาบันสิ่งเเวดล้อมไทย (TEI) โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งเเวดล้อมไทย กล่าวต้อนรับ  การประชุมหารือครั้งนี้ ได้รับข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเปราะบาง และผู้พึ่งพาป่าเป็นอย่างดี ต่อกรอบยุทธศาสตร์เรดด์พลัสของประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ เเละการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom

เรดด์พลัส (REDD+) เป็นกลไกที่ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศริเริ่มขึ้น เพื่อจูงใจประเทศกำลังพัฒนาในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้  ด้วยการตอบแทนตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดูแลรักษาป่า