24 กุมภาพันธ์ 2564 | 11:59 น.

หารือกรอบการจัดทำระบบข้อมูลและติดตามการปกป้องทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (SIS) สำหรับการดำเนินงานเรดด์พลัสประเทศไทย

23 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการการจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสแห่งชาติและการประเมินสิ่งแวดล้อมและสังคมระดับยุทธศาสตร์สำหรับกลไกเรดด์พลัสในประเทศไทย (REDD+) ได้จัดประชุมหารือกรอบการจัดทำระบบข้อมูลและติดตามการปกป้องทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (SIS) สำหรับการดำเนินงานเรดด์พลัสประเทศไทย ณ ห้องประชุมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยได้รับเกียรติจากคุณธัญนรินทร์ ณ นคร และ คุณเบญจมาส โชติทอง สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การออกแบบระบบข้อมูลและติดตามการปกป้องทางสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสแห่งชาติ สู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม รวมทั้งการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า