5 มีนาคม 2564 | 11:02 น.

ผู้เชี่ยวชาญโครงการร่วมแลกเปลี่ยนและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งหารือการคัดเลือกพื้นที่ศึกษา

4 มีนาคม 2564 การจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสแห่งชาติและการประเมินสิ่งแวดล้อมและสังคมระดับยุทธศาสตร์สำหรับกลไกเรดด์พลัสในประเทศไทย (REDD+)  ได้ประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการ โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คุณเบญจมาส โชติทอง คุณวิลาวรรณ น้อยภา และผู้เชี่ยวชาญโครงการร่วมแลกเปลี่ยนและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งหารือการคัดเลือกพื้นที่ศึกษา เพื่อทดสอบกลไกการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (FGRM) และศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสของประเทศไทยให้มีความเหมาะสมและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงต่อไป