18 มีนาคม 2564 | 20:04 น.

Analysis of land use, land use change drivers, forest law, policy, regulation, forest institution and governance

18 มีนาคม 2564  โครงการ REDD+ จัดประชุมหารือการวิเคราะห์การใช้ที่ดินและแรงขับเคลื่อนกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ องค์กร และธรรมาภิบาลด้านป่าไม้ สำหรับการดำเนินงานเรดด์พลัสของประเทศ โดยมีนายสมชาย โกมลคงอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการป้องกัน ปราบปราม และจัดการไฟป่า กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ชี้แจงการดำเนินงานโครงการและความสำคัญของการจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสสำหรับประเทศไทย และอาจารย์จากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญในโครงการ นำเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ แรงขับเคลื่อนของการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าไม้ อันจะนำไปสู่การออกแบบกลไกสำคัญ ๆ  สำหรับการจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสแห่งชาติ และนโยบายที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงานในประเทศไทยต่อไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ