5 เมษายน 2564 | 10:12 น.

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม สังคม และการมีส่วนร่วม

29 มีนาคม - 1 เมษายน 2564 ผู้เชี่ยวชาญและทีมนักวิจัยโครงการ REDD+ ลงพื้นที่ จ.นครศรีฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม สังคม และการมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมของภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสในประเทศไทย 

โดยแต่ละหน่วยงาน เช่น ทสจ. สบอ.5 สปก. เขตห้ามล่าสัตว์ฯ สจป.12 พช. อปท. สถาบันการศึกษา และชุมชนให้ความร่วมมือและแสดงข้อคิดเห็นต่อการจัดทำยุทธศาสตร์เป็นอย่างดีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป