5 เมษายน 2564 | 10:29 น.

ร่วมปลูกกระจูดในแปลงต้นแบบการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากกระจูดอย่างยั่งยืนและส่งมอบเงินสมทบสวัสดิการชุมชนตำบลเคร็ง 

3 เมษายน 2564 โครงการ SVG จัดกิจกรรมปลูกกระจูดและส่งมอบเงินสมทบสวัสดิการชุมชนตำบลเคร็ง ณ บ้านไสขนุน ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ อปท.ในพื้นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย หน่วยพิทักษ์ป่าควนเคร็ง สถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อย พัฒนาชุมชน เกษตรอำเภอชะอวด ม.ทักษิณ และสมาชิกในชุมชน ทั้งกลุ่มผู้หญิง ผู้สูงอายุ และเยาวชน โดยแปลงต้นแบบศึกษาวิจัยกระจูดมีคณะนักวิจัยชุมชน ผู้ใช้ประโยชน์จากรพรุ หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการแปลงต้นแบบและกำหนดกิจกรรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร เพื่อออกแบบวิธีการจัดการแปลงและการจัดการกระจูดอย่างเหมาะสม ครอบคลุมการใช้ทรัพยากรและการฟื้นฟูแปลงกระจูดในพื้นที่พรุควนเคร็งอย่างยั่งยืนต่อไป