5 เมษายน 2564 | 10:35 น.

ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสประเทศไทย  พื้นที่พรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช

2 เมษายน 2564 โครงการ REDD+ จัดประชุมหารือกรอบการพัฒนากลไกการแบ่งปันผลประโยชน์ (ฺBSM) ภายใต้กลไกเรดด์พลัส ณ ผึ้งหลวง รีสอร์ท อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากองค์กรอิสระ NGOs ชุมชนและท้องถิ่น ในการบริหารจัดการป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ วันที่ 3 เม.ย. ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อการจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสประเทศไทย ณ บ้านไสขนุน ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ได้แก่ ผู้นำชุมชนและผู้ใช้ประโยชน์จากพรุควนเคร็ง ร่วมบอกเล่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่พรุ ปัญหาที่เกิดขึ้น และแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสที่เหมาะสมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น