8 เมษายน 2564 | 11:24 น.

Focus Group Meeting for Drivers of Land Use and Land Use Change, and the Feasibility Study for REDD+ Strategy Options

5 เมษายน 2564 โครงการ REED+ จัดประชุมหารือปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ สำหรับทางเลือกยุทธศาสตร์เรดด์พลัส โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา กล่าวต้อนรับผ่านระบบ on-line คุณสมชาย โกมลคงอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการป้องกัน ปราบปราม และจัดการไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวเปิดการประชุม และคุณเบญจมาส โชติทอง สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวชี้แจงการดำเนินงานโครงการและความสำคัญของการจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสของประเทศไทย 
ในการนี้ ผู้เชี่ยวชาญโครงการจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร และ ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ ได้ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่จะนำไปสู่การทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม และ ผศ. ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รายงานการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับทางเลือกยุทธศาสตร์ อันจะนำไปสู่การออกแบบกลไกสำคัญต่าง ๆ สำหรับการจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสของประเทศต่อไป