13 กรกฎาคม 2564 | 18:43 น.

การประชุมหารือข้อคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลการจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสประเทศไทย ระดับพื้นที่ (พื้นที่กาญจนบุรี)

6 กรกฎาคม 2564 โครงการ REDD+ จัดประชุมหารือฯ ณ โรงแรมไมด้า จังหวัดกาญจนบุรี และผ่านระบบ ZOOM เพื่อระดมความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม สถาบันการศึกษา อปท. รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนผู้พึ่งพิงป่า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม Off-line และ On-line รวมกว่า 50 คน โดยมี ดร.จีรนุช ศักดิ์คำดวง นักวิจัยอาวุโส ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมและนำเสนอความเป็นมาของเรดด์พลัส และผู้เชี่ยวชาญโครงการ อาจารย์ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี ผศ.ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร และคุณสมหญิง สุนทรวงษ์ นำเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า ร่างยุทธศาสตร์เรดด์พลัส และกรอบกลไกการแบ่งปันผลประโยชน์

ผู้เข้าร่วมฯ มีข้อคิดเห็นว่าควรมีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ มีการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ชุมชนที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ สำหรับการแบ่งปันผลประโยชน์ ต้องมีกลไกการบริหารกองทุนเรดด์พลัส จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ และระดับท้องถิ่น/จังหวัด โดยมีผู้แทนกลุ่มชุมชนเข้าไปมีบทบาทในคณะกรรมการกองทุน เพื่อให้ผลประโยชน์ลงสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม