16 กรกฎาคม 2564 | 11:36 น.

REDD+ SESA National Consultation Meeting

15 กรกฎาคม 2564  โครงการ REDD+ จัดประชุมหารือการประเมินสิ่งแวดล้อมและสังคมระดับยุทธศาสตร์ รวบรวมข้อคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการชุมชนท้องถิ่นและภาคส่วนอื่น ๆ ต่อการประเมินสิ่งแวดล้อมและสังคมระดับยุทธศาสตร์สำหรับการจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสของประเทศ ผ่านโปรแกรม ZOOM

โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เปิดการประชุม และคุณปาริชาติ ศิวรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญโครงการ ชี้แจงหลักการ ความเชื่อมโยง และการจัดลำดับความสำคัญของ SESA กับยุทธศาสตร์เรดด์พลัส โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นว่าควรวิเคราะห์ประเมินศักยภาพและข้อจำกัดในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจนและควรมีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้กว้างขวาง นอกจากนี้ ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้มีการดำเนินงานร่วมกับภาคประชาชนมากขึ้น