16 กรกฎาคม 2564 | 11:44 น.

REDD+ FGRM Focus Group Meeting

15 กรกฎาคม 2564  โครงการ REDD+ จัดประชุมหารือการจัดเตรียมกลไกการรับข้อมูลและแก้ไขเรื่องร้องเรียนทุกข์ สำหรับการจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสประเทศไทย เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการชุมชนท้องถิ่นและภาคส่วนอื่น ๆ ต่อการจัดเตรียมกลไกการรับข้อมูลและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ สำหรับการจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสของประเทศ ผ่านโปรแกรม ZOOM

โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวต้อนรับ และคุณธัญนรินทร์ ณ นคร ผู้ตรวจราชการกรม กล่าวเปิดการประชุม และ ดร.จีรนุช ศักดิ์คำดวง นักวิจัยอาวุโส นำเสนอช่องทางการรับข้อมูลและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ ข้อกังวลและข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานเรดด์พลัส และ (ร่าง) กรอบการดำเนินงานการรับข้อมูลและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าควรมีการพัฒนากลไกการเจรจาไกล่เกลี่ยในระดับท้องถิ่นก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการฟ้องร้องในระดับชั้นศาล และอยากให้กลไกร้องเรียนเป็นกลไกในการแก้ปัญหาอย่างสันติและเป็นธรรมโดยต้องคำนึงถึงสิทธิชุมชนผู้อาศัยทำกินอยู่ดั้งเดิม