8 สิงหาคม 2562 | 16:25 น.
ภายใต้โครงการ:

ฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม