• 2562

 • Young Creative Environment Artist (Season 4)

  ส่งเสริมนักเรียนและนักศึกษา นำเสนอแนวคิดที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ผ่านผลงานศิลปะและสื่อมัลติมีเดีย ที่สามารถสื่อสารในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน
 • วารสารผลิใบ

  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง
 • 2561

 • การพัฒนาสื่อสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา

  ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในด้านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้านการสร้างสื่อสิ่งแวดล้อมศึกษา ออกแบบสื่อการเรียนรู้และชุดนิทรรศการ การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
 • วารสารธุรกิจสีเขียว

  เป็นวารสารที่ดำเนินการภายใต้มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย วารสารราย 4 เดือน เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้ความรู้ในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ แนวทางการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน ผลงานของบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ที่มีการดำเนินการจัดการ พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี การดำเนินการภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งจะนำไปสู่การ...
 • 2560

 • การหลักสูตรการพิทักษ์ภูมิอากาศ

  เผยแพร่ความรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ (โรงเรียนมีชัยพัฒนา) และส่งเสริมให้เยาวชนหามาตรการลดก๊าซ CO2
 • การสร้างเยาวชนไทยใส่ใจพิทักษ์มลพิษอากาศ

  เสริมสร้างการเรียนรู้เยาวชนด้านการพิทักษ์มลพิษทางอากาศ โดยมีกิจกรรมการพัฒนาเอกสารคู่มือ และการจัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ