ประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS)

โครงการ SUCCESS (Strengthening urban climate governance for inclusive, resilient, and sustainable societies in Thailand project) เริ่มต้นดำเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2562 ระยะเวลาโครงการ 5 ปี  มุ่งเน้นเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านวิชาการให้กับภาคประชาสังคม ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย สงขลา พัทลุง และสตูล ในการจัดการด้านธรรมาภิบาลและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการวางแผนการพัฒนาเมืองให้เกิดความเท่าเทียม เสมอภาค ยุติธรรมและสามารถรับมือด้านสภาพภูมิอากาศได้
www.tei.or.th/thaicityclimate/success.html

 
ระยะเวลาดำเนินงาน: พฤศจิกายน 2562 – ตุลาคม 2567
ผู้สนับสนุนโครงการ: The European Union (EU)
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา / กรองจิต กิติกาศ
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 311 | pakamas@tei.or.th / krongjit@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ