การจัดทำเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ปตท.สผ. : ส่วนที่ 1 พัฒนาเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนาเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับสินค้าและบริการที่ยังไม่มีการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม  บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การเช่าซื้อรถยนต์ บริการจัดเลี้ยงและทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน บริการซีเมนต์สำหรับงานขุดเจาะ และการเช่าเหมาลำเรือ AHTS
ระยะเวลาดำเนินงาน: 1/05/2560 - 31/10/2560
ผู้สนับสนุนโครงการ: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ฉัตรตรี ภูรัต
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 325 | chuttree@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ

    No data found