Market Research to Support Establishing the Criteria of Construction and Building Materials in Thailand

ทำการศึกษาทางการตลาดของวัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ซีเมนต์บอร์ด วัสดุก่อผนัง และกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อพัฒนาข้อกำหนดสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต
ระยะเวลาดำเนินงาน: 1/11/2560- 15/12/2560
ผู้สนับสนุนโครงการ: SMART ECO
ผู้รับผิดชอบโครงการ: กัญญาณี แสงเกียรติยุทธ
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 103 | kanyanee@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ

    No data found