พัฒนาเกณฑ์การบริการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พิจารณาว่ากลุ่มเป้าหมายภัตตาคาร ร้านอาหาร เป็นธุรกิจพื้นฐานคู่กับสังคมไทย เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกับการใช้ทรัพยากรและการเกิดของเสีย น้ำเสีย และขยะเศษอาหารเพิ่มสูงขึ้นจากการบริการภัตตาคารและร้านอาหาร ส่งผลกับวิกฤติขยะอาหารซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างผลกระทบไปทั่วโลก ภาคการบริการภัตตาคารและร้านอาหาร ซึ่งมีการใช้ทรัพยากร พลังงาน และเกิดของเสียจากการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดให้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์การบริการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) เพื่อเป็นแนวทางการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบและลดการทิ้งอาหารโดยไม่จำเป็น เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปสู่การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงและยั่งยืน

สถาบันฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีความมั่นใจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านการเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานพัฒนาเกณฑ์การบริการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการผลิตที่ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายการจัดการขยะอาหารในส่วนของการบริการภัตตาคารและร้านอาหาร สำหรับกลุ่มเป้าหมายนำร่อง ตลอดจนการขยายผลแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปยังภัตตาคารและร้านอาหารอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น ประสานความร่วมมือพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานบริการภัตตาคารและร้านอาหารเพื่อให้เกิดเครือข่ายผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานให้กับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเครือข่ายในอนาคต
 
ระยะเวลาดำเนินงาน: 07/01/2562 - 25/09/2562
ผู้สนับสนุนโครงการ: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบโครงการ: วิศรา หุ่นธานี
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 511 | wisara@tei.or.th