Thai Joint Implementation Organization for Market Readiness Analysis

จัดทำรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลผู้ผลิต ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเฉพาะด้านคุณภาพ ทิศทางการตลาด และสำรวจความพร้อมหรือความเป็นไปได้ต่อการจัดทำข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ถูกร่างเกณฑ์โดย Ecosian สำหรับ 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ท่อ PVC สายไฟฟ้า และวัสดุทดแทนไม้จากพลาสติก
ระยะเวลาดำเนินงาน: 15 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562
ผู้สนับสนุนโครงการ: KEITI -Ecosian
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ดร.ฉัตรตรี ภูรัต
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 521 | chuttree@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ

    No data found