การพัฒนาเกณฑ์สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Airport

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พิจารณาว่าสนามบินเป็นกิจการในภาคบริการที่สำคัญทั้งการเดินทางและการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรและการเกิดของเสียจากกิจการของสนามบินเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพกิจการของสนามบิน จึงให้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์สนามบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Airport) เป็นแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการของเสียอย่างถูกหลักวิชาการตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริการและการบริโภคไปสู่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ระยะเวลาดำเนินงาน: 20 เมษายน 2563 - 17 กันยายน 2563
ผู้สนับสนุนโครงการ: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบโครงการ: วิศรา หุ่นธานี
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 511 | wisara@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ