การจ้างพัฒนาเครื่องมือและสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับส่งเสริมภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant 2563)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ให้จัดทำโครงการพัฒนาเครื่องมือและสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับส่งเสริมภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบและลดการทิ้งอาหารโดยไม่จำเป็น เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และการปรับเปลี่ยนวิถึชีวิตไปสู่การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงและยั่งยืน อีกทั้ง เพื่อขยายผลการดำเนินการโครงการให้กว้างขวางมากขึ้น จึงพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นและระบบฐานข้อมูลของโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน: 20 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2563
ผู้สนับสนุนโครงการ: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบโครงการ: พรนภา ยะปาน | วิศรา หุ่นธานี
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 512, 511 | phonnapa@tei.or.th, wisara@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ