แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืน

ทบทวนเป้าหมาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองยั่งยืน วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกระบวนการวางแผนและพัฒนาเมืองในปัจจุบัน ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีการพัฒนา และสังเคราะห์บทเรียนจากการศึกษาและการปฏิบัติการเพื่อเสนอแผนที่นำทางกระบวนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนสำหรับประเทศไทย
ระยะเวลาดำเนินงาน: 15/09/2561 - 14/03/2563
ผู้สนับสนุนโครงการ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ธนิรัตน์ ธนวัฒน์
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 333 | tanirat@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ