การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการแห่งชาติเกี่ยวกับขยะพลาสติกทางทะเล

สนับสนุนประเทศไทยในการจัดทำ "ร่างแผนปฏิบัติการแห่งชาติเกี่ยวกับขยะพลาสติกทางทะเล" โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
 
ระยะเวลาดำเนินงาน: 15 พฤษภาคม 2563 - 15 ธันวาคม 2563
ผู้สนับสนุนโครงการ: The World Bank Group
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ธนิรัตน์ ธนวัฒน์
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 333 | tanirat@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ