การส่งเสริมบทบาทผู้หญิง ผู้สูงอายุ และเยาวชนในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยบริการจากระบบนิเวศพรุควนเคร็ง

เพื่อเสริมสร้างบทบาทและศักยภาพผู้หญิง ผู้สูงอายุ และเยาวชนให้เป็นพลังในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนและท้องถิ่น ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลอดจนสนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพรุควนเคร็งอย่างยั่งยืน
ระยะเวลาดำเนินงาน: 16 ธันวาคม 2563 - 15 มิถุนายน 2564
ผู้สนับสนุนโครงการ: United Nations Development Programme (Thailand) - UNDP
ผู้รับผิดชอบโครงการ: พวงผกา ขาวกระโทก
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 344 | puangpaka@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ