การจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสแห่งชาติและการประเมินสิ่งแวดล้อมและสังคมระดับยุทธศาสตร์สำหรับกลไกเรดด์พลัสในประเทศไทย

ศึกษาและวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าไม้ และจัดทำยุทธศาสตร์เรดด์พลัสแห่งชาติ รวมทั้งสร้างกลไกการแก้ไขข้อร้องเรียน และกรอบการแบ่งปันผลประโยชน์ภายใต้กลไกเรดด์พลัส ตลอดจนการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับกลไกเรดด์พลัสสำหรับประเทศไทย
ระยะเวลาดำเนินงาน: กุมภาพันธ์ 2564 - ธันวาคม 2564
ผู้สนับสนุนโครงการ: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ: พวงผกา ขาวกระโทก
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 344 | puangpaka@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ