ที่ปรึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เรียบร้อยแล้ว

การดำเนินงาน
  1. งานที่ปรึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon footprint for Product; CFP) ให้คำแนะนำในการศึกษาปริมาณก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิต (การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การขนส่งและการกระจายสินค้า การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์) โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์
  2. งานที่ปรึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon footprint for organization; CFO) ให้คำแนะนำในการระบุแหล่งปล่อยและแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานขององค์กร เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย การใช้สารทำความเย็น การเดินทาง เป็นต้น โดยรายงานผลในหน่วยของตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตลอดทั้งปี
ระยะเวลาดำเนินงาน: การดำเนินงานต่อเนื่อง
ผู้สนับสนุนโครงการ: ภาคการผลิต การบริการ อุตสาหกรรม องค์กรที่สนใจจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาวเสาวนีย์ บุญเชียงมา / นางสาวฐิตาพร คำภู
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 513, 514 | phonnapa@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ

    No data found