• 28 ปี TEI บนเส้นทางสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  30 เมษายน 2564 | 18:24 น.

  ความรุนแรงและความซับซ้อนของปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบด้านทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ไม่ว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภัยพิบัติธรรมชาติ น้ำท่วม ภัยแล้ง น้ำเสีย ขยะล้นเมือง และวิกฤติสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อต่อเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ รวมทั้งระบบนิเวศทางธรรมชาติ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวล้วนจะต้อง...
  อ่านเพิ่ม
 • Resilience to what and for whom? Is it inclusive and equitable resilience?

  29 เมษายน 2564 | 10:17 น.

  Every morning, a group of women in Boyang informal settlement in Songkhla city prepares, cooks and packs food into ‘pinto’ (traditional stacked-containers) which are later collected by community members in need who have been impacted by Covid-19 restrictions and lockdowns. For thos...
  อ่านเพิ่ม
 • พลังผู้บริโภค เพื่อโลก เพื่อสิ่งแวดล้อม

  21 เมษายน 2564 | 18:01 น.

  ทุกภาคส่วนหันมาตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ภาครัฐออกนโยบายต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม นโยบายที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของเราคือ นโยบายด้านการผลิตและการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคเอกชนปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้คำนึงถึงสิ่ง...
  อ่านเพิ่ม
 • อุตสาหกรรมยานยนต์เดินหน้าด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน

  25 มีนาคม 2564 | 19:13 น.

  แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได้แทรกซึมเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ เช่นเดียวกับในอุตสาหกรรมอื่นๆ มุ่งแก้ปัญหาโลกร้อน จากแผนปฏิรูปสีเขียวฉบับใหม่ของกลุ่มสหภาพยุโรป ภายใต้ชื่อ The European Green Dealจะเห็นได้ชัดว่านอกจากการมุ่งแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว ยังเกี่ยวข้องโดยตรง...
  อ่านเพิ่ม
 • เพราะขยะอาหาร คือ การสูญเสีย

  23 มีนาคม 2564 | 12:07 น.

  ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมร้อยละ 46 หรือเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ประเทศ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลก มีการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรและอาหารที่สำคัญๆ ได้แก่ ข้าว น้ำตาล มันสำปะหลัง ผลไม้ เป็นต้น จึงมีคำกล่าวที่คุ้นเคยกันมาตั้งแต่ในอดีตว่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของประชาก...
  อ่านเพิ่ม
 • การจัดการและลดการเผาในพื้นที่เกษตรของประเทศไทย

  3 มีนาคม 2564 | 17:26 น.

  ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นควันในประเทศไทยที่มีต้นตอปัญหามาจากหลายสาเหตุ โดยได้ส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยเฉพาะช่วงที่อากาศอุ่นขึ้นหลังจากที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนออกจากประเทศไทยแล้ว และในเดือนกุมภาพันธ์ที่เป็นรอยต่อระหว่างฤดูหนาวกับฤดูร้อนซึ่งอากาศค...
  อ่านเพิ่ม
 • จัดการและลดการเผาในพื้นที่เกษตร (2)

  23 กุมภาพันธ์ 2564 | 10:56 น.

  การเผาในพื้นที่เกษตรเป็นแหล่งที่มาของฝุ่นควันที่เห็นได้ชัด โดยเฉพาะในช่วงเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ที่มักเห็นเปลวไฟลุกลามในทุ่งกว้าง การเผาในพื้นที่เกษตรเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาPM2.5 สถานการณ์หมอกควันจากฝุ่นจิ๋วหรือที่รู้จักกันในชื่อ PM2.5ส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที...
  อ่านเพิ่ม
 • ช่วยลดฝุ่น PM2.5 จัดการและลดการเผา เกษตรกรเราทำได้....

  21 มกราคม 2564 | 18:52 น.

  ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นทั้งช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เกษตรกรรอคอย และช่วงเวลาที่มลพิษจากฝุ่นละออง โดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นช่วงความสุขของเกษตรกรหลายๆ คน เพราะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ขายและเกิดรายได้ แต่ในทางกลับกันช่วงเวลาน...
  อ่านเพิ่ม
 • สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ สไตล์คนรักษ์โลก

  พรนภา ยะปาน 5 มกราคม 2564 | 17:23 น.

  การดำเนินชีวิตในช่วงที่ผ่านมา เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ทุกคนต้องปรับตัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 หากพูดถึงการดำเนินชีวิตในช่วงที่ผ่านมา ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ทุกคนต้องปรับตัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ท่าม...
  อ่านเพิ่ม
 • การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  แววตา บวรทวีปัญญา 27 พฤศจิกายน 2563 | 10:10 น.

  การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สะท้อนความร่วมมือของผู้กำหนดนโยบาย ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ นับเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญระดับต่างๆ การขนส่งนับเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากช่วยขนส่งผลผลิตจากแหล่งวัตถุดิบสู่โรงงาน และกระจายสินค้าจากโรงงานและผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค รวมถึงช่วยอำ...
  อ่านเพิ่ม
 • GEN and the Opportunity of Ecolabel in Thailand

  Benjamas Chotthong 6 พฤศจิกายน 2563 | 18:31 น.

  The Era where the communication connects the world together and the global networks have become more active as same as the Global Eco-Labelling Network (GEN), which originally founded in 1994 to protect the environment by giving approval to the qualified environmental-friendly products and services,...
  อ่านเพิ่ม
 • อุปกรณ์ก่อสร้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ธาริณี ขามเกาะ  3 พฤศจิกายน 2563 | 15:32 น.

  ในช่วงที่ผ่านมาแนวคิด “ความยั่งยืน” เข้ามามีบทบาทและเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงในทุกแวดวงอุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างไทยร่วมใจขับเคลื่อนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำลังปรับตัวให้ทันกับกระแสดังกล่าว อีกทั้งความต้องการของผู้บริโภคมีกระแส“ร...
  อ่านเพิ่ม