9 เมษายน 2564 | 19:44 น.

การจัดการขยะในคลองลาดพร้าว

9 เมษายน 2564 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ประชุมหารือกับ Mr.James Scott จาก Terra Cycle Thai Foundation ซึ่งดำเนินโครงการจัดการขยะในคลองลาดพร้าว ณ ปัจจุบันนี้ เพื่อหาความร่วมมือระหว่างสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กลุ่ม PPP Plastic และTerra Cycle Thai Foundation ด้านการป้องกับการเกิดขยะทะเล และการจัดการขยะในแหล่งน้ำของประเทศไทย รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการขยะ น้ำเสีย และการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง