13 พฤศจิกายน 2564 | 14:01 น.

Update Pilot project Sector Market and Hotel  ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CAP-SEA)

10 พฤศจิกายน 2564 คณะทำงานโครงการนำร่องลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในจังหวัดภูเก็ต ได้ประชุมอัพเดตการดำเนินงานโครงการใน Sector ของตลาดและโรงแรม ผลการดำเนินงานเบื้องต้น พบว่า
  • ตลาด พบการใช้ถุงพลาสติกจากการแยกซื้อของแต่ละประเภท เช่น กระเทียม 1 ถุง พริก 1 ถุง ผัก 1 ถุง ทำให้ปริมาณถุงพลาสติกมีจำนวนมาก และเมื่อเทียบกับพลาสติกอื่น ๆ มีปริมาณมากกว่าถึง 5 เท่า โดยที่ปรึกษาโครงการได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะถึงการร่วมกันลดพลาสติก ควรมี 3 ส่วนหลัก 1) ภาคส่วนราชการ ในการขับเคลื่อนระเบียบ และนโยบายต่าง ๆ 2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาด พ่อค้าแม่ค้า ควรร่วมกันหารือถึงแนวทางการลดพลาสติกอย่างจริงจัง 3) ผู้บริโภค ควรตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  • โรงแรม ได้สะท้อนมุมมองข้อกำจัดว่า นักท่องเที่ยวมักจะเลือกดื่มน้ำจากขวดน้ำพลาสติกที่เปิดขวดเองเพราะยังคงกังวลเรื่องความสะอาด แม้ว่าเราจะเตรียมถังน้ำและแก้วน้ำดื่มไว้ให้แล้วก็ตาม ส่วนปริมาณ SUP ที่พบ เช่น ขยะจากบรรจุภัณฑ์หมวกอาบน้ำ Shower cap และถุงขยะ Rubbish bag เป็นต้น