17 พฤศจิกายน 2564 | 18:58 น.

ลอยกระทงวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด คิดถึงสิ่งแวดล้อม

ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีร่วมของหลายชนชาติในแถบเอเชีย มีความเชื่อและรายละเอียดแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ปัจจุบันประเพณีลอยกระทงไม่ได้เป็นแค่การสืบสานประเพณีอันดีงามเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลายหน่วยงานได้ออกมาให้แนวทางปฏิบัติในการจัดงานให้ปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค เน้นการจัดสถานที่ไม่ให้แออัด ให้มีการคัดกรองผู้ร่วมงาน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสจุดสัมผัสร่วม และกำหนดให้เว้นระยะห่างในทุกกิจกรรม นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ยังมีมาตรการห้ามจุดพลุ ดอกไม้ไฟ และโคมลอย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำคุกและปรับเงิน

ส่วนแนวคิดการจัดงานลอยกระทงให้เกิดมลภาวะและขยะน้อยที่สุดนั้น ควรเลือกใช้วัสุดธรรมชาติหรือวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบตอง กาบกล้วย ดอกไม้สด ฯลฯ หากเลือกใช้กระทงขนมปัง ควรนำไปลอยในแหล่งน้ำที่มีปลาอาศัยอยู่ งดใช้ลวดหรือแม็กซ์ ในการทำกระทง ซึ่งมีโอกาสหลุดและตกค้างในแหล่งน้ำ มาด้วยกันลอยด้วยกัน เพื่อจำกัดปริมาณกระทงไม่ให้มากเกินความจำเป็น งดการจุดพลุ ดอกไม้ไฟ หรือโคมลอย ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียง รวมทั้งต้องมีแผนรวบรวมและคัดแยกวัสดุนำไปใช้ประโยชน์ เมื่อสิ้นสุดงาน เพื่อลดการเกิดขยะตกค้างซึ่งขัดขวางการระบายน้ำ 

จากการเก็บรวบรวมปริมาณกระทงหลังจากการจัดงานในเขตกรุงเทพมหานครของปีที่ผ่านมาพบว่าลดลงจากเดิม โดยในปี 2562 จัดเก็บกระทงได้จำนวน 502,024 ใบ ส่วนปี 2563 จัดเก็บกระทงได้จำนวน 492,537 ใบ ซึ่งลดลงไปประมาณร้อยละ 2 ทั้งนี้ พบว่ากระทงส่วนใหญ่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายง่าย จำนวน 474,806 ใบ คิดเป็นร้อยละ 96.4 และกระทงที่ทำจากโฟม จำนวน 17,731 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.6 เห็นได้ว่าสัดส่วนกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่ายนั้นยังคงมีสัดส่วนที่มากกว่า แสดงให้เห็นว่าประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 

การลอยกระทงวิถีใหม่ควรใส่ใจทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการรักษาประเพณีอันดีงาม ด้วยการรักษาระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ หนึ่งครอบครัวหนึ่งกระทง  ไม่จุดพลุ ดอกไม้ไฟ หรือโคมลอย เพื่อเราจะได้ปลอดภัย ปลอดโรค และไม่สร้างภาระให้กับสิ่งแวดล้อม