30 ธันวาคม 2564 | 15:32 น.

เอกสารเผยแพร่ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและองค์กรความร่วมมือ จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2564 

  • ด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
  • ด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ และพลังงาน
  • ด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
  • ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • วารสาร Green Society by TBCSD

ผู้สนใจสามารถสืบค้นและดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.tei.or.th/th/library.php

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ​

มูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงจากทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่พรุควนเคร็ง 
Link: http://www.tei.or.th/file/library/kuan_kreng_peat_swamp_forest_39.pdf
รายงานการประเมินระดับโลกว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ-บทสรุปสำหรับผู้กำหนดนโยบาย (ฉบับแปลภาษาไทย)
Link:  http://www.tei.or.th/file/library/IPBES_Global_Assessment_Report_44.pdf
การวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของไผ่ในประเทศไทย
Link: http://www.tei.or.th/file/library/2021-bamboo_50.pdf
Bamboo Value Chain Analysis in Thailand
Link: http://www.tei.or.th/file/library/2021-bamboo-eng_58.pdf

​ด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ และพลังงาน

ทางออกการจัดการขยะเป็นพลังงาน ?
Link:  http://www.tei.or.th/file/library/sum-4P_41.pdf
Lesson Learned and Recommendations on Industrial Environmental Management from Map Ta Phut, Thailand to Vietnam’s Industrial Area
Link:  http://www.tei.or.th/file/library/Dissemination_material_Vietnamese_47.pdf
บทบาท PPP Plastics กับการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทย
Link: http://www.tei.or.th/file/library/2021-Brochure_PPP-Plastics-THAI_59.pdf
Role of PPP Plastics for solving the plastic waste problem in Thailand”
Link: http://www.tei.or.th/file/library/2021-Brochure_PPP-Plastics-ENG_60.pdf​

ด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

คู่มือแนะนำฉลากเขียว
Link:  http://www.tei.or.th/file/library/book-Greenlabel_40.pdf
การศึกษาห่วงโซ่อุปทานอาหารด้านการบริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
Link:  http://www.tei.or.th/file/library/Thai_Report_on_SCP_in_Food_52.pdf
Consumer Information for Sustainable Consumption and Production in Food Supply Chain in Bangkok 
Link:  http://www.tei.or.th/file/library/English_Report_on_SCP_in_Food_51.pdf

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คู่มือการวิเคราะห์ความเปราะบางต่อการเปลี่่ยนแปลงสภาพภูมิิอากาศในบริบทเมืือง เพื่อสร้างการเตรียมความพร้อมของเมืืองอย่างยั่งยืน
Link:  http://www.tei.or.th/file/library/SUCCESS_Vulnerability-Analysis-Handbook_45.pdf
รู้ทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
Link:  http://www.tei.or.th/file/library/SUCCESS-Climate-Information_46.pdf

วารสาร Green Society by TBCSD

วารสาร Green Society by TBCSD ปีที่ 13 ฉบับที่ 1  
Link:  http://www.tei.or.th/file/library/2021-TBCSD-GreenSociety-y13-1_43.pdf
วารสาร Green Society by TBCSD ปีที่ 13 ฉบับที่ 2  
Link: http://www.tei.or.th/file/library/2021-TBCSD-GreenSociety-y13-2_48.pdf

ติดตามข่าวสารดีๆ จาก TEI

website : www.tei.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/tei.or.th
YouTube : https://1th.me/GmSpQ
Twitter : www.twitter.com/TEIThailand
Instagram : https://www.instagram.com/tei.or.th/
#TEI #สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย