7 พฤษภาคม 2565 | 16:20 น.

สำรวจ เรียนรู้วิถี ระบบนิเวศป่าชายเลน และปลูกต้นโกงกางในท่อซีเมนต์ ณ บางขุนเทียนเขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดกับอ่าวไทย

29 เมษายน 2565 คุณวิลาวรรณ น้อยภา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่แอสเซทไวส์ ร่วมกิจกรรมสำรวจ เรียนรู้วิถี ระบบนิเวศป่าชายเลน และปลูกต้นโกงกางในท่อซีเมนต์ ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ และศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน เขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดกับอ่าวไทย มีเนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ แหล่งอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตสำหรับประชาชน นักเรียน นักศึกษา รัฐ และเอกชน สถานที่ท่องเที่ยว ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน รวมทั้งเป็นบึงรับน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนของพื้นที่  ปัจจุบันยังมีพื้นที่เตรียมกาให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมปลูกต้นไม้ป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณศูนย์ฯ กว่า 1,000 ไร่ 

เพราะป่าไม้มีความสำคัญ จึงต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่ป้องกันภัยธรรมชาติ กักเก็บคาร์บอนลดก๊าซเรือนกระจก และแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ