7 พฤษภาคม 2565 | 16:38 น.

หารือภาคีความร่วมมือร่วมขับเคลื่อนการจัดการขยะเกาะลันตา

ปัญหาขยะเป็นเรื่องของทุกคน จึงยากต่อความสำเร็จหากต้องขับเคลื่อนเพียงองค์กรใดหรือองค์กรหนึ่ง หรือเป็นไปตามศักยภาพซึ่งมีแตกต่างกัน

25-27 เมษายน 2565  โครงการ CE-Lanta นำโดย ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะ คุณวิลาวรรณ น้อยภา หัวหน้าโครงการ และคณะนักวิจัย เข้าพบและร่วมหารือผู้บริหาร พร้อมเยี่ยมชมการจัดการที่เกี่ยวข้องกับภาคีระดับพื้นที่เกาะและจังหวัดกระบี่ อาทิ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ เกี่ยวกับทิศทางการบริหารจัดการขยะของจังหวัด  นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน การบริหารจัดการบ่อฝังกลบร่วมกับท้องถิ่นใกล้เคียง และเยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะอาหาร คัดแยกขยะประเภทต่างๆ ของรีสอร์ทร่วมกับชุมชนใกล้เคียง โดยมีพนักงาน พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะลันตา สรุปและนำชมการบริหารจัดการ

การหารือข้อมูลครั้งนี้ ทำให้ทีมได้เห็นถึงศักยภาพ บทบาทการทำงาน และโอกาสในการประสานความร่วมมือ การบูรณาการ และเชื่อมการทำงานในประเด็นร่วมและขับเคลื่อนประเด็นย่อยระดับพื้นที่เกาะลันตาและระดับจังหวัดได้ชัดเจนขึ้น พร้อมนี้ จักให้มีการประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนหารือความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดในลำดับต่อไป

เพราะการจัดการขยะเป็นเรื่องใหญ่และซับซ้อนมากกว่าที่เห็น จำเป็นต้องอาศัยพลังและความร่วมมือของทุกคนและทุกภาคส่วน