9 พฤษภาคม 2565 | 13:46 น.

TEI และ GIZ หารือความร่วมมือในการยกระดับการดำเนินงาน “ฉลากเขียว” และพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนของภาครัฐ ภายใต้โครงการ Scaling Sustainable Consumption and Production (SCP) 

9 พฤษภาคม 2565 TEI และ GIZ หารือความร่วมมือในการยกระดับการดำเนินงาน “ฉลากเขียว” และพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนของภาครัฐ ภายใต้โครงการ Scaling Sustainable Consumption and Production (SCP) 

Scaling SCP เป็นโครงการที่องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ดำเนินงานใน 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมนี เป็นเวลา 3 ปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายขอบเขตการดำเนินงานของประเทศต่างๆ รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างฉลากที่รับรองผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนของภาครัฐ

ในส่วนของประเทศไทยมีกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนโครงการ โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เป็นองค์กรความร่วมมือที่จะมีบทบาทในการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนของภาครัฐรวมถึงการพัฒนางานฉลากเขียว ซึ่งเป็นฉลากประเภทที่ 1 ให้การรับรองผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมเพิ่มการพัฒนาข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการสำคัญๆ การพัฒนาระบบการติดตาม รายงาน และทวนสอบ รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค

จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศใ่ห้กว้างขวางมากขึ้น ตามเป้าหมาย SDG12 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ