12 พฤษภาคม 2565 | 18:06 น.

สุขภาพกาย-ใจดี งานมีคุณภาพ TEI เป็นที่ยอมรับในสังคม พร้อมส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

2 พ.ค. 65 @ห้องประชุมบรรพต ชั้น 5 TEI  "สุขภาพกาย-ใจดี งานมีคุณภาพ TEI เป็นที่ยอมรับในสังคม พร้อมส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน"  เป้าหมายผลลัพธ์สำคัญ

ต่อเนื่องกับกิจกรรม Upgrade Happy Workplace (ยกระดับองค์กรสุขภาวะ) ระยะ 2
Powerful Mindset (yourself, colleague & team) ปลุกพลังตนเอง เพื่อนร่วมงานและทีม  

TEI ได้รับโอกาสจาก คุณอังคณา ภิญโญกุล (พี่เตย) วิทยากรจากทีมที่ปรึกษา SHARE เข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างองค์กรสุขภาวะในระยะที่ 2

เริ่มต้นด้วยทบทวนผลการดำเนินกิจกรรมสร้างสุข ได้แก่ TEI Better Health สวนปันสุข คำพูดสร้างสุข ที่เน้นการนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นวิถีปฏิบัติที่ดี สำหรับ "ศูนย์ปันสุข" เป็นการจัดพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และจัดเก็บความรู้ให้กับคนในองค์กร กิจกรรมทั้งหมดนี้จะเป็นปัจจัยเสริมให้สมาชิก TEI มีสุขภาพดี มีความรัก&ผูกพันกับองค์กร 

ท้ายสุดแล้ว การเป็นองค์กรสุขภาวะที่มีความยั่งยืนจะต้องมีการดำเนินกิจกรรมทั้งในมิติของการปฏิบัติ มิติของผลผลิต รวมถึงมิติของผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะสามารถวัดและสะท้อนได้จากการประเมิน Happinometer, Productivity, Happy Workplace Index (MapHR)